สารจากประธานบริษัทเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
กรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

นับเป็นเวลา 11 ปีที่ บริษัท แพลน บีมีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและพัฒนาช่องทางการสื่อสารทางการตลาดเพื่อช่วยให้คู่ค้าหรือเจ้าของสินค้าและบริการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคด้วยสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประเภทของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและการขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในปัจจุบันแพลนบีถือเป็นผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายของสื่อนอก ที่อยู่อาศัยสูงที่สุดถึง 7 ประเภท ได้แก่สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่ง สื่อโฆษณาดิจิตอล สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณา ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต สื่อโฆษณาภายในสนามบิน และสื่อโฆษณาออนไลน์ นอกจากนี้ แพลนบียังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้วยนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาหดตัวลงคิดเป็นร้อยละ 11.7 จากปีก่อนหน้า แต่ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและความร่วมมือของพนักงานแพลนบียังคงพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณาในทุกด้านและยังคงสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายในระดับร้อยละ 12.5 คิดเป็นรายได้ของปี 2559 ทั้งสิ้น 2,446 ล้านบาท โดยได้ขยายความหลากหลายของสื่อจากการเริ่มให้บริการสื่อโฆษณา ณ จุดขายเป็นครั้งแรกด้วยสื่อโฆษณาดิจิตอลในห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีและยังขยายการให้บริการสื่อโฆษณาดิจิตอลในพื้นที่อื่นๆ อาทิสื่อโฆษณาดิจิตอลภายนอกอาคารห้างสรรพสินค้าโชว์ดีซีสื่อโฆษณาดิจิตอลภายในห้าง สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลพระราม9 โดยคำนึงถึงความสำคัญในความครอบคลุมของสื่อโฆษณาดิจิตอลเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหลัก อีกทั้งเปิดให้บริการ Plan B TV Nationwide ณ จุดยุทธศาสตร์จำนวน 60 จุดใน 44 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่ง Plan B TV Nationwide ถือเป็นเครื่อง ยืนยันความสำเร็จของแพลนบีในฐานะผู้นำตลาดโฆษณาดิจิตอลนอกที่อยู่อาศัยด้วยอัตราการจองซื้อสื่อที่สูงกว่า 75% ในระยะเวลาเพียง 2 เดือนแรกหลังเปิด ให้บริการ ไม่เพียงเท่านั้น

แพลนบีได้ควบรวมกิจการของบริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และบริษัท ไบรท์สกาย มีเดีย จำกัด เพื่อขยายความครอบคลุม สื่อโฆษณาภายในสนามบินอย่างต่อเนื่องโดยครอบคลุมสนามบินกว่า 31 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินที่มีพื้นที่ให้บริการมากที่สุดในประเทศ

นอกจากนั้น ในฐานะผู้นำทางด้านนวัตกรรมของการบริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย แพลนบีไม่หยุดนิ่งที่จะนำเสนอนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา โดยได้พัฒนารูปแบบของสื่อบนรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ด้วยไฟเรืองแสงจาก EL Technology เพื่อเพิ่มความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจให้กับสื่อโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางในช่วงเวลากลางคืน อีกทั้งยังได้เปิดให้บริการเว็บไซต์ www.CityGlide.com สำหรับค้นหาสายรถประจำทาง ด้วยระบบจีพีเอสซึ่งจะช่วยบอกตำแหน่งของรถประจำทางฯที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการเวลาในการเดินทางให้เกิดประสิทธิภาพมาก ที่สุด ซึ่งบริการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ อาจกล่าวได้ว่า ปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีที่แพลนบีได้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ซึ่งล้วนเกิดจากแรงสนับสนุนของผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ในนามของบริษัท แพลน บีมีเดีย จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนแพลนบีด้วยดีมาโดยตลอด แพลนบีจะมุ่งมั่นและพัฒนาการดำ เนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยชั้นนำในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต