สารจากประธานกรรมการ

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 เป็นปีเริ่มต้นก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของบริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งแพลนบียังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการ ขยายพื้นที่สื่อโฆษณาใหม่ด้วยรูปแบบการเติบโตภายใน และด้วยการควบรวม กิจการต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรากฐาน และรักษาศักยภาพทางการแข่งขันในระยะยาวของแพลนบีให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต

และแม้ว่าแพลนบีจะมีกลยุทธ์เน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักดีถึงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา จึงได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบด้านที่สำคัญต่อการดำเนินงานและการพิจารณาลงทุนของบริษัทมากยิ่งขึ้น รวมถึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลการบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าแพลนบีจะสามารถดำเนินธุรกิจไปตามทิศทางที่วางไว้และบรรลุถึงเป้าหมายของบริษัทได้

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้ในระยะยาว

ทั้งนี้บริษัท ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต และอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ในด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่าง จริงจังและดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น ร่วมมือกับบริษัท ปันฝัน ปันยิ้ม จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล ผ่านการประชาสัมพันธ์จากป้ายโฆษณาของบริษัทในโครงการ“พระมหาชนก เพื่อผู้พิการทางสายตา” และโครงการ “ดิจิตอลของเด็กดี” โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน มีกระบวนการจัดการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมพนักงานให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายทิศทางขององค์กร

ผมในนามของคณะกรรมการ บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด(มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงานขอขอบคุณผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดี เสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าแพลนบีพร้อมทุ่มเทสร้างผลตอบแทน และดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป