โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รายชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย
 • 1. บริษัท เวอริซายน์ จำกัด (“เวอริซายน์”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 126.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง โดยเวอริซายน์เป็นผู้ถือสัญญาเช่าที่ดินบริเวณเลียบทางด่วนก่อนทางลงด่านพระราม 4 เพื่อให้บริการป้ายโฆษณาภาพนิ่งจำนวน 33 ป้าย

 • 2. บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 219 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง โดย เอ็มเอสดี เป็นผู้ถือสัญญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เลียบทางด่วน เพื่อให้บริการป้ายโฆษณาภาพนิ่งจำนวน 24 ป้าย

 • 3. บริษัท แอด คูซีน จำกัด (“แอดคูซีน”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง โดยแอดคูซีน เป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการป้ายโฆษณาภาพนิ่งจำนวน 175 ป้าย

 • 4. บริษัท แพลน บี ออนไลน์ จำกัด (“แพลน บี ออนไลน์”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5.0 ล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจสื่อประเภทแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้บริการแอพ CITYGUIDE เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการเดินทาง (Trip plan) สำหรับบริการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation) เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการสาธารณะ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

 • 5. บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“แม็กซ์วิว”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 85.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 100.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล และ ประเภทภาพนิ่งในเมืองต่างๆทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นนทบุรี ภูเก็ต เมืองพัทยา เมืองหาดใหญ่ และ สมุย โดยมีจอภาพดิจิตอล จำนวน 19 จอภาพ และป้ายภาพนิ่งขนาดใหญ่จำนวน 3 ป้าย

 • 6. บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำกัด (“เมอร์ซี่พลัส”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 3.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาสื่อดิจิตอลในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

 • 7. บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 17 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์และแอพพลิเคชั่น

 • 8. บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด (“แพลน บีอีเลฟเว่น”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขายและบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ทางการค้าของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษัทไทยลีก จำกัด

 • 9. บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 17.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในสนามบินโดยให้บริการผ่านจอภาพดิจิตอล ที่ติดตั้งใน 6 ท่าอากาศยานทั่วประเทศ จำนวน 153 จอภาพ

 • 10. บริษัท JKJ Media Services Inc. (“JKJ”)

  บริษัทที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 30.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 40.0 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งโดยให้บริการป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 46 ป้าย

 • 11. บริษัท MJS Trading Inc. (“MJS”)

  บริษัทที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 30.303 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งในฟิลิปปินส์

 • 12. บริษัท แพลน บี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“แพลน บี มาเลเซีย”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 90.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย

 • 13. บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด (“ไบรท์สกาย”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 25.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในสนามบิน โดยให้บริการจอภาพดิจิตอลในสนามบินจำนวน 22 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน

 • 14. บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด (“เอสอาร์พีบี”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45.00 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 20.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล โดยมีจอภาพดิจิตอล จำนวน 25 จอภาพ

 • 15. บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด (“ทริปเปิ้ลเพลย์”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 31 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในสนามบินโดยให้บริการจอภาพดิจิตอลจำนวน 88 จอภาพในบริเวณสายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสารทั้ง 22 สายพานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 16. บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (“ทูน่า”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายในสนามบินโดยให้บริการจอภาพดิจิตอลในสนามบินจำนวน 28 แห่งของกรมท่าอากาศยาน

 • 17. บริษัท PT Estha Yudha Ekatama (“EYE”)

  บริษัทที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 10.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 67.3 หมื่นล้านรูปี ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายสนามบินในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีป้ายภาพนิ่งจำนวน 98 ป้าย และจอภาพดิจิตอล จำนวน 14 จอภาพ

 • 18. บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำกัด

  บริษัทที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 63 ป้าย

 • 19. บริษัท แซงจูรี่ บิลบอร์ด เอสดีเอ็น บีเอชดี

  บริษัทที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งในประเทศมาเลเซียจำนวน 22 ป้าย