โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รายชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย
 • 1) บริษัท เวอริซายน์ จำกัด (“เวอริซายน์”)
  บริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 126.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจโฆษณา โดยเวอริซายน์เป็นผู้ถือสัญญาเช่าที่ดินบริเวณเลียบทางด่วนก่อนทางลงด่านพระราม 4 เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • 2) บริษัท แอด คูซีน จำกัด (“แอดคูซีน”)
  บริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยแอดคูซีน เป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร
 • 3) บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”)
  บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 12.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาโดย เอ็มเอสดี เป็นผู้ถือสัญญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เลียบทางด่วน
 • 4) บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด (“ทริปเปิ้ลเพลย์)
  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัดซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 31 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในบริเวณสายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสารทั้ง 22 สายพานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • 5) บริษัท แม็กซ์วิวมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“แม็กซ์วิว”)
  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัดซึ่งถือหุ้นร้อยละ 85.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 100.0 ล้านบาท เป็นผู้ประกอบกิจการด้านสื่อโฆษณา ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล และป้ายนิ่ง ในเมืองต่างๆทั่วประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นนทบุรี ภูเก็ต เมืองพัทยา เมืองหาดใหญ่ และ สมุย เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและโฆษณาแพร่ภาพสินค้า
 • 6) บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำกัด (“เมอร์ซี่พลัส”)
  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัดซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 3.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาสื่อดิจิตอลในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
 • 7) บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด
  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัดซึ่งถือหุ้นร้อยละ 35.0 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในสิ่งพิมพ์และรูปแบบแอพพลิเคชั่นในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • 8) บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด
  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัดซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 17.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาผ่านจอภาพ LCD Monitor ที่ติดตั้งใน 6 ท่าอากาศยานทั่วประเทศ
 • 9) บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (“ทูน่า”)
  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัดซึ่งถือหุ้น ร้อยละ 100.0 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาภายในท่าอากาศยาน 28 แห่งของกรมท่าอากาศยาน
 • 10) บริษัท แพลน บี มาเลเซีย จำกัด (“แพลน บีมาเลเซีย”)
  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัดซึ่งถือหุ้นร้อยละ 90.0 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ ระแล้วจำนวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย
 • 11) บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด (“แพลน บีอีเลฟเว่น”)
  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัดซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขายและบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ที่บริษัทได้มาจากบริษัทในเครือ
 • 12) บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด (“ไบรท์สกาย”)
  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัดซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 50.0 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 15.0 ล้านบาท ดำ เนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง ป้ายโฆษณา ณ ท่าอากาศยานจำนวน 22 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน