ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ปี 2560

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 15:00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ
20 เมษายน 2560

ปี 2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 14:00 น. ณ โรงแรม โกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9
21 เมษายน 2559

ปี 2558

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 14:00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค
20 เมษายน 2558