ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท แพลน บีมีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่ทุ่มเทกับข้อมูลเชิงลึกเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยสำ หรับแบรนด์และสินค้าในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

ให้คำ ปรึกษาในการวางแผนการตลาด การคิดเนื้อหาและนำ เสนอสื่อโฆษณา (Content Development) รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) โดยสื่อที่ให้บริการเน้นความหลากหลาย ทั้งในด้านรูปแบบขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคในการนำ เสนอนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเพื่อคอยพัฒนาให้สื่อโฆษณาสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร รวมไปถึงการผลิตชิ้นงานโฆษณา (Media Production) ติดตั้ง และดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณาธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของบริษัทแบ่งออกเป็น 7 ประเภทหลักดังนี้

  1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media)
  2. สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media)
  3. สื่อโฆษณาดิจิตอล (Dynamic Media)
  4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (Mall Media)
  5. สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต (In-Store Media)
  6. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)
  7. สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media)

นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2559 บริษัทได้เริ่มพัฒนาธุรกิจในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารจัดการสิทธิ ประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษัท พรีเมียร์ลีก (ไทยแลนด์) ซึ่งได้ดำ เนินการภายใต้กลุ่ม ธุรกิจใหม่ ได้แก่

  1. สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง (Sports Marketing)

สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
สื่อโฆษณาดิจิตอล
สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า
สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต
สื่อโฆษณาภายในสนามบิน
สื่อโฆษณาออนไลน์
สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง