ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :
 

แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด (แก้ไข)
25 มิถุนายน 2561
แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด
19 มิถุนายน 2561
แจ้งการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Term Sheet) การเข้าลงทุนในบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด
23 พฤษภาคม 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
14 พฤษภาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2561
แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
11 พฤษภาคม 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์บริษัท
02 พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19 เมษายน 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์บริษัท
16 มีนาคม 2561
การจ่ายปันผล การลดทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
20 กุมภาพันธ์ 2561