รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 06/03/2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (%)
1. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 1,000,000,000 28.44
2. บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 398,806,104 11.34
3. CLSA LIMITED 352,777,447 10.03
4. นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ 249,114,090 7.08
5. บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จำกัด 213,106,104 6.06
6. นายสุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ 142,630,000 4.06
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 142,199,600 4.04
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 84,264,070 2.40
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 71,414,800 2.03
10. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 38,134,600 1.08