วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำของโลก
ในสื่ออุตสาหกรรมโฆษณา

พันธกิจ

นำเสนอนวัตกรรมและรูปแบบสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผู้โฆษณาและสังคมเมือง

ค่านิยมองค์กร

เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเชื่อในอันที่จะนำไปสู่การกระทำร่วมกันของคนในองค์กรและแสดงถึงความเป็นตัวตน (DNA) ขององค์กรที่เป็นหลักยึดของการดำเนินธุรกิจ