บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณ ศึกษิต ว่องวาณิช

02-638-5875

suksit.wongwanich@th.nomura.com

คุณ อนุวัฒน์ ศรีขจรรัตน์กุล

02-638-5779

anuwat.srikajornratkul@th.nomura.com

บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

คุณ อุไรวรรณ ตันติสุวรรณากุล

02-761-9256

uraiwan.ta@cgs-cimb.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทสไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ แจ๊คการีน นาม

02-648-1126

jacqueline.n@ktbst.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ ปิยะธิดา สนธิสมบัติ

02-658-8888 ต่อ 8852

piyathida.sonthisombat@gmail.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

คุณ เรณู บรรดาศักดิ์

02-695-583

raenoob@ktzmico.com

บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด

คุณ นภนต์ ใจแสน

02-618-1349

napon.jai@bualuang.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

คุณ นฤดม มุจจลินทร์กูล

02-611-3566

naruedom.muj@fssia.com

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ อเล็กซ์ มนูญผล

02-613-5770

alex.manoonpol@ubs.com

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ ถกล บรรจงรักษ์

02-009-8067

Thakol.b@yuanta.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

คุณ อัญชลินทร์ เจริญพิทย์

02-633-6478

anchalinc@tisco.th

บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ Hussaini Saifee

-

hussaini.saifee@citi.com

บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณ บุณยกร อมรสังข์

02-205-7000 ต่อ 4403

boonyakorn.am@countrygroup.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณ ศุภณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์

081-401-3800

suppanat@asiaplus.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณ ปฏิภาค นวาวัตน์

02-659-7000

Phatipak.navawatana@krungsrisecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณ ศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์

02-617-4975

saksid.pha@thanachartsec.co.th

Hunter Investments management

คุณ อรอุษา วิศิษฐ์กิจการ

02-108-5580 ต่อ 104

on-oo-sa@hunters.co.th

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุณ อภินันท์ บุญเสริมส่ง

02-777-8671

apinun.boo@bangkoklife.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

คุณ อาภา เจตจำรัส

02-777-8671

apa.je@bblam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณ ฐิติเทพ นพเกตุ

081-849-0181

Thitithep.noph@kkpfg.com

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ ภัณฑิลา ธาราฉัตร

061-418-5508

Phanthilat@th.dbs.com

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ สยาม ติยานนท์

02-286-0999 ต่อ 483

siam@phillip.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณ นครินทร์ เหลืองวัฒนากิจ

02-949-1794

nakarinl.scbam@scb.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณ พสุวุฒิ วิไลนิรันดร์

086-375-7784

Phasuvut.vilainerun@scb.co.th

บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จำกัด

คุณ ปิยพงษ์ สันติสกุลธรรม

089-924-5112

piyapong@alphaabsolute.com

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์

089-924-5112

piyapong@alphaabsolute.com