การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งเน้นแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ที่มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัทและมีการกำหนดคำนิยามของการคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน และแนวทางปฏิบัติในกิจกรรมการที่อาจทำให้นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงมีการสื่อสารให้บุคคลภายในและภายนอกองค์ได้รับทราบ

ทั้งนี้บริษัทมีการการตรวจสอบป้องกันและประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดมาตรการในการควบคุมและติดตามกระบวนการทำงานที่อาจเกิดการทุจริตได้เพื่อยืนยันความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้มีความสุจริตโปร่งใสป้องกันการทุจริตรวมทั้งเปิดช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) แล้ว

กระบวนการติดตาม

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลใกล้ชิด

ปี 2563

  • ร้อยละ 100 ของพนักงานบริษัทรับทราบ ศึกษา และผ่านการทำแบบทดสอบเพื่อเน้นย้ำ ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจบริษัท มีเป้าหมายให้พนักงานทุกระดับในองค์กรยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่พบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและรายงานการกระทำผิดกรณีละเมิดผิดกฎระเบียบ จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือกรณีทุจริต

บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง การถูกละเมิดสิทธิหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาโดยร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ขนาดไฟล์: 116 KB.
คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
ขนาดไฟล์: 18.82 MB.