พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านนวัตกรรมของสื่อโฆษณาที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อรักษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ทั้งนี้บริษัทสามารถสร้างรายได้รวมในปี 2563 เท่ากับ 3,768 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 140 ล้านบาท แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งบริษัท พันธมิตร รวมถึงบริษัทในเครือได้ร่วมกันจัดทำโครงการที่จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาทิ โครงการส่งมอบถุงยิ้มได้ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งของที่จำเป็นจำนวนกว่า 30,000 ถุง ให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงการมอบพื้นที่สื่อให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานโดยกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างราบรื่น

แม้ว่าบริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านผ่านกลยุทธ์ที่เน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญของหลักการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม ช่วยหลือ สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และป้องกันผลกระทบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกฝังหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทในการเตรียมความพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

และนับเป็นปีที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยจัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2563 ได้รับรางรางวัล SET Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ปี 2563 ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Award), รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Award) และรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ดีเด่น (Outstanding Young Rising Star CEO Award) ซึ่งเป็นกำลังใจให้บริษัทพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า ด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผสานอยู่ในทุกมิติของการดำเนินงานของบริษัท จะทำให้บริษัทเติบโตและสร้างผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปได้อย่างราบรื่น