บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) วันผลประกอบการ
24/11/2563 09/12/2563 เงินปันผล 0.0773 01/01/2563-30/09/2563
26/02/2563 11/03/2563 เงินปันผล 0.0618 01/01/2562-30/09/2562
29/08/2562 13/09/2562 เงินปันผล 0.091 01/01/2562-30/06/2562
28/02/2562 30/05/2562 เงินปันผล 0.091 01/01/2561-31/12/2561
27/02/2561 17/05/2561 เงินปันผล 0.045 01/01/2560-31/12/2560
01/03/2560 18/05/2560 เงินปันผล 0.035 01/01/2559-31/12/2559
02/03/2559 19/05/2559 เงินปันผล 0.070 01/01/2558-31/12/2558