การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

หลักการด้านความยั่งยืนของแพลนบี

แพลนบี ยึดมั่นในพันธกิจภายใต้แนวคิดในการ “สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้ผู้มีส่วนได้เสีย” โดยได้นำแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนรูปแบบองค์รวมมาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริง ภายใต้หลักการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทตามนโยบายการบริหารความยั่งยืนอันประกอบด้วย 10 ข้อหลักที่ครอบ คลุมทั้ง 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแกนหลักในทุกกระบวนการตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนและสนับสนุนหลักการในการเตรียมแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของแพลนบี

กระบวนการในการกำหนดประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทจััดทำขึ้นตามมาตรฐานของ GRI (GRI Sustainability Reporting Standards) โดยพิจารณาจากประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นที่่มีความสำคัญต่อผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งมีขั้้นตอนในการคัดเลือกเนื้้อหาและกำหนดประเด็นที่่มีนัยสำคัญต่อความยั่่งยืนสรุุป ดังนี้

นโยบายการบริหารความยั่งยืนอันประกอบด้วย 10 ข้อหลักที่ครอบคุลมทั้ง 3 มิติ

ผลการประเมินและสาระสำคัญ
ผลการประเมินและสาระสำคัญที่บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาว
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม

แพลนบี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมถึงเป็นองค์ที่ดำเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส และต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและระสิทธิผลสูงสุด สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียได้

แพลนบี ตระหนักและเชื่อมั่นว่าหลักการกับกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นให้สิทธิผู้ถือหุ้น ปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรมการบริษัท

การตลาดผ่านสื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

แพลนบี มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมสู่ตลาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันแพลนบี ยังมุ่งมุ่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคม โดยการควบคุมเนื้อหาสื่อโฆษณาให้มีข้อมูลคอนเทนต์ที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นเนื้อหาที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

แพลนบี ได้ใช้สื่อโฆษณาในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การรายงานสภาพจราจร และการรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งแคมเปญอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้า

แพลนบี ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของลูกค้าและพนักงาน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงของไซเบอร์ โดยทำตามข้อกำหนดในการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทเท่านั้น

แพลนบี ตระหนักและให้ความใส่ใจกับความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงชุมชนในบริเวณที่แพลนบีเข้าไปติดตั้งป้าย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานที่ทุกคนควรได้รับ

ตารางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมากที่สุด ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม (Corporate Governance) รองลงมาคือด้านสังคม ในหัวข้อการตลาดผ่านสื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (More than Advertising) และความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของสังคม (Public Safety) ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กรเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยการมอบพื้นที่สื่อของบริษัทเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม อย่างไรก็ตามในส่วนของหัวข้ออื่นๆ บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจและเตรียมแผนในระยะเวลา 5-10 ปี ในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงบทบาทและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยจะดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม และสนับสนุนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม เพื่อนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความเชื่อมั่น และสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว

แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผลตอบรับและความคาดหวังที่ได้จากกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย จะถูกนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุง ต่อยอด และสร้างสรรค์การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม รวมถึงการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับการดำเนินงาน ส่งมอบคุณค่า และพัฒนาศักยภาพขององค์กร ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน การสร้างคุณค่า
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การรายงานผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี โดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น
 • การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
 • ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการกำกับกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินกิจการที่มีผลประกอบการที่เติบโต มั่นคง และยั่งยืน
 • เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
 • คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
หน่วยงานรัฐ
 • การเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจ
 • การใช้พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
 • การร่วมมือและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ความโปร่งใสในการประมูล / สัมปทาน
 • การเป็นตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
 • ความน่าเชื่อถือของสื่อ
 • ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้รวมทั้งมีการกำกับกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ลูกค้า
 • ศูนย์รับข้อร้องเรียน
 • การสำรวจความพึงพอใจประจำปี
 • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ร่วมกัน เป็นต้น
 • การรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
 • ความน่าเชื่อถือของสื่อหรือผลิตภัณฑ์
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม
 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้า
 • พัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
คู่ค้า
 • การพัฒนามาตรวัดผลของผู้ใช้สื่อร่วมกับคู่ค้า
 • การพัฒนาคุณภาพของสื่อร่วมกับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • กระบวนการคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า
 • การประชุมร่วมกับคู่ค้า
 • ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา
คู่แข่งทางการค้า
 • นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง
 • ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย จรรยาบรรณทางการค้าที่ดี
 • แข่งขันอย่างเสรี และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและไม่ผูกขาด
พนักงาน

A : Town Hall โดยคณะผู้บริหาร เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจกับพนักงาน

B : ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร อาทิ ประกาศบริษัท, E-Newsletter, Line Official Account: Plan B People Connect

 • งานสัมนาประจำปี
 • การสำรวจความพึงพอใจประจำปี
 • กล่องรับความคิดเห็น (Online Suggestion Box)
 • ปฏิบัติอย่างเสมอภาค เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
 • ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ให้โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • มอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การลงพื้นที่ก่อนทำการติดตั้งสื่อโฆษณา
 • การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
 • การบริหารจัดการองค์กร โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
 • การใช้พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
 • ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณา
 • พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • อยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
 • มีส่วนร่วมการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • สุขภาวะและความปลอดภัยจากสิ่งก่อสร้างสื่อประเภทต่างๆ ของบริษัท เช่น ค่าแสง, การตั้งป้ายไม่กีดขวางเส้นทางสาธารณะ และความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างป้าย เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยได้มีการกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจและผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานในบริษัท ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจอาจมาจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยได้วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การวางผลกลยุทธ์การปฏิบัติงานการตัดสินใจลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการควบคุมและติดตามเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงหลักของบริษัท

 1. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าพื้นที่ หรือสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ
 2. ความเสี่ยงจากการมีภาระผูกพันกับคู่สัญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงานของบริษัท
 3. ความเสี่ยงจากความผันผวนและการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
 4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาสื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้งของบริษัท
 5. ความเสี่ยงด้านข้อกฎหมายควบคุมป้ายโฆษณาและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นกับป้ายโฆษณาบริษัท
 6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเอเจนซี่โฆษณารายใหญ่
 7. ความเสี่ยงจากกรณีมีผู้ถือหุ้นในบริษัท มากกว่าร้อยละ 25
 8. ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 9. ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รายละเอียดของความเสี่ยงข้างต้นได้ถูกเปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 หน้า 92-99 (https://investor-th.planbmedia.co.th/ar.html)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

 1. ความเสี่ยงจากการขึ้นภาษีป้าย
 2. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
 3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงจากการขึ้นภาษีป้าย
สถานการณ์และการประเมินความเสี่ยง
 • ตามประกาศกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่องกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มอัตราภาษีป้ายขึ้นทุกประเภท ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
แผนบริหารความเสี่ยงและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • บริษัทให้ความสำคัญและมีการติดตามความคืบหน้าการของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณา เพื่อเตรียมมาตรการรองรับให้การให้บริการสื่อโฆษณาของบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนด
ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด COVID-19
สถานการณ์และการประเมินความเสี่ยง
 • โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสจากสัตว์ตัวกลางระบาดมาสู่คน ซึ่งมีการแพร่ระบาดจากคนสู่คนอย่างรวดเร็วและลามไปทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก
แผนบริหารความเสี่ยงและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในแต่ละประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดทำแผน BCP ในการวางแนวทางดูแลพนักงานเพื่อช่วยรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
 • จัดเตรียมอุปกรณ์และระบบสารสนเทศในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ประกันภัยโรค COVID-19 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบและแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการทำงานออนไลน์ เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานการณ์และการประเมินความเสี่ยง
 • การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจและรูปแบบการทำงานที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น การทำงานจากบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการเว้นระยะห่างของภาครัฐที่ทำให้พนักงานสามารถเชื่อมต่อ สื่อสารและทำงานร่วมกันได้ผ่านหลายช่องทางและในหลายอุปกรณ์ กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการสูญหายของข้อมูลที่สำคัญของบริษัทรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน
แผนบริหารความเสี่ยงและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • กำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ครอบคลุมการใช้งานและการป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
 • แต่งตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและป้องกันภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
 • ติดตั้ง Firewall เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลให้มากขึ้น และลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ