บันทึกข้อมูลสถิติการเสียชีวิตจากการดำเนินงาน ปี 2563-ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 24 พ.ค. 2564)


จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564


จำนวนพนักงานผู้พิการ (ข้อมูล ณ 24 พ.ค. 2564)


สถิติการลาออก


สถิติการเสียชีวิต


ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในองค์กรและในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (หลังจากนี้ จะเรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ”) คำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรและ/หรือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัทฯ เอง โดยบริษัทฯ มีหลักปฏิบัติที่เคร่งครัดในด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด เห็นได้จากการประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ ที่เน้นเรื่องดังกล่าวในระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง และใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังที่ปรากฎในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ หัวข้อการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower)

ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบว่ามีความเสี่ยงหรือการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น แม้แต่ครั้งเดียว