นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้านความยั่ง ยืนที่เหมาะสม

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินงาน บริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีแนวทางสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมไปถึงการเข้าร่วมมาตรฐานด้านความยั่งยืนโดยสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact)

บริษัทเล็งเห็นถึงความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่จะเพิ่มสูงขึ้นผ่านการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และสะท้อนผ่านการบริหารจัดการต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม จึงได้ประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงบริษัทย่อย พร้อมทั้งสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทได้นำแผนงานและนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กรที่สอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 7 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย (อ้างอิงจากตารางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน) และสอดคล้องกับขีดความสามารถ และศักยภาพของบริษัทฯ ที่จะร่วมก้าวเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร

เป้าหมายปี 2564 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 5-10 ภายในปี 2564 เทียบกับปีฐาน 2563 อย่างไรก็ตามเป้าหมายในระยะเวลา 10 ปี บริษัทจะดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 10
 • นำวัสดุเหลือใช้หรือของเสียจากไวนิล รวมถึงสติ๊กเกอร์ที่ใช้ในสื่อโฆษณาบนรถประจำทางปรับอากาศมาปรับปรุงและออกแบบให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
 • การเปลี่ยนระบบแสงสว่างของป้ายโฆษณาเพื่อประหยัดพลังงานทั้งหมดร้อยละ 100 ภายในปี 2565 จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดแอลอีดี ที่ไม่มีสารปรอท และลดการปล่อยก๊าซ Co2 ได้ถึง 44 kg/หลอด/ปี หรือลดได้ถึงร้อยละ 78
 • การลดการใช้น้ำล้างรถโดยสารประจำทาง โดยปรับเปลี่ยนวิธีการล้างแบบใหม่ อาทิ การเปลี่ยนหัวก๊อก เปลี่ยนวิธีล้างจากด้านบนลงล่าง และมีการตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ตรวจไม่ปล่อยน้ำไหลทิ้งอย่างสม่ำเสมอ

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น เป็นปัจจัยเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส บริษัทได้แสดงความมุ่งมั่นในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 5-10 ในปี 2564 (เทียบกับปีฐาน 2563)

เป้าหมาย
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 5-10 ภายในปี 2564 เทียบกับปีฐาน 2563 อย่างไรก็ตามเป้าหมายในระยะเวลา 10 ปี บริษัทจะดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 10
ผลการดำเนินการ ปี 2563
 • สัดส่วนการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 32 ปี 2563 เทียบกับปีฐาน 2562

วัตถุประสงค์ ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ : ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทดำเนินการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการประเมิน ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยแต่ละหน่วยธุรกิจระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ผ่าน Risk Champion และแบบ Top-down การประเมินผ่านคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ตามกรอบการรายงานความเสี่ยงของคุณทำงานเปิดเผยข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures :TCFD) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ และได้ผลการประเมินเบื้องต้น ดังนี้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
ความเสี่ยง ผลกระทบต่อบริษัท
ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) ความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วม และภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และอุณหภูมิที่สูงขึ้น
 • ความเสียหายต่อป้ายโฆษณาของบริษัท
 • ขั้นตอนการจัดการสินค้า เช่น การวางแผนซ่อมบำรุงป้ายโฆษณาที่ชำรุด
 • ค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินงานด้านไฟฟ้า
ชื่อเสียง (Reputation) ความเสี่ยงจากความคาดหวังที่สูงขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ส่งผลต่อชื่อเสียงและมูลค่าของแบรนด์ ทั้งจากป้ายโฆษณา การบริการ และการดำเนินธุรกิจ
 • ชื่อเสียงด้านลบ หากป้ายโฆษณาในการขึ้นสื่อของแบรนด์ต่างๆ ได้รับความเสียหาย หรือเกิดการชำรุดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
โอกาส ผลกระทบต่อบริษัท
ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products and Services) โอกาสในการเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์บริการสำหรับสินค้าบางชนิดที่ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เกิดนวัตกรรมในการผลิตป้ายโฆษณาและบริการ
 • เพิ่มชื่อเสียงด้านบวกจากการมีป้ายโฆษณาหรือบริการที่ส่งเสริมด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การตลาด (Market) โอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและช่องทางการตลาดที่ได้เปรียบคู่แข่งที่เกี่ยวกับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ช่องทางในการโฆษณาการบริการ รวมถึงการเข้าถึงผู้ชมได้อย่างรวดเร็ว

การบริหารจัดการน้ำ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ปริมาณน้ำไม่พอเพียงต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ บริษัทจึงกำหนดแผน และการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย
 • ลดการใช้น้ำจาก Operation ร้อยละ 5-10 ภายในปี 2564 เทียบกับปีฐาน 2561 อย่างไรก็ตามเป้าหมายในระยะเวลา 10 ปี บริษัทจะดำเนินการลดการใช้น้ำที่ร้อยละ 10
กลยุทธ์
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการใช้น้ำ
 • การนำน้ำเสียผ่านการบำบัดกลับมาใช้งาน
ผลการดำเนินการ ปี 2562

การลดการใช้น้ำจาก Operation ร้อยละ 22 เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2561

ผลการดำเนินการ ปี 2563

การใช้น้ำจาก Operation เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2562 โดยมีสาเหตุจาก

 • จำนวนพนักงานที่ใช้ในการล้างรถจากการ Outsource มีจำนวนน้อยลงจากปีก่อน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความเร็วในการล้างรถที่ลดลง อีกทั้งจำนวนน้ำที่ใช้ในการล้างรถเพิ่มขึ้น
 • เนื่องจากเส้นทางการเดินรถไปอู่มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นทำให้ป้ายโฆษณามีคราบสกปรกเพิ่มขึ้น รวมถึงความแออัดของอู่ล้างรถที่ทางบริษัทเข้าใช้บริการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการล้างรถที่ลดลง ทำให้มีอัตราการใช้น้ำในการล้างรถเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรกที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้บริษัทกำลังอยู่ในช่วงการวางแผน ปรับเปลี่ยนวิธีการล้าง และจำนวนครั้งในการล้างรถ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถประหยัดน้ำที่ใช้ในการล้างรถได้ โดยบริษัทมีเป้าหมายในการประหยัดการใช้น้ำให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานใน ปี 2562 ให้ได้มากที่สุด