1) บริษัท แพลน บี จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อไร
2) ธุรกิจหลักของบริษัท แพลน บี คืออะไร
3) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท แพลน บี
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "โครงสร้างผู้ถือหุ้น"
4) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แพลนบี คืออะไร
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น
5) ช่องทางในการติดตามข่าวสารและประกาศจากบริษัท แพลน บี
6) ปีงบประมาณ และวันที่รายงานผลประกอบการของบริษัท แพลน บี คือเมื่อไร
บริษัท แพลน บี มีปีงบประมาณเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม สามารถเข้าไปดูข้อมูลผลประกอบการได้ที่ "งบการเงิน"
7) หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านช่องทางใดได้บ้าง
1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-530-8053 ต่อ 131/134 หรืออีเมล irplanb@planbmedia.co.th