ชื่อบริษัท : บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB)
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประกอบด้วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อโฆษณาดิจิตอลกลางแจ้ง สื่อโฆษณาภายในสนามบิน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณาออนไลน์
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000507
ทุนจดทะเบียน : 434,847,627.50 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) : 4,348,476,275.00 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 388,256,810.10 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (หุ้นสามัญ) : 3,882,568,101 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 0.10 บาท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ : เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ที่ตั้งจดทะเบียน : เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-530-8053-6
โทรสาร : 02-530-8057
Homepage : www.planbmedia.co.th
เลขานุการบริษัท : ชื่อ: นายธนพร เตชวิวรรธน์
สถานที่ติดต่อ: 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02-530-8053-6 ต่อ 134
โทรสาร: 02-530-8057
E-mail:companysecretary@planbmedia.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ชื่อ: นายธนพร เตชวิวรรธน์
สถานที่ติดต่อ: 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02-530-8053-6 ต่อ 134
โทรสาร: 02-530-8057
E-mail: irplanb@planbmedia.co.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
TSD Call center: 02-009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-264-0777
โทรสาร: 02-264-0789 ถึง 90
นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313