การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ให้การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อให้พนักงานที่องค์กรทำสัญญาว่าจ้าง และหน่วยงานภายนอกเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากการขโมย การฉ้อโกง การใช้ข้อมูลอันเป็นความลับอย่างผิดวิธี และการใช้อุปกรณ์ผิดวัตถุประสงค์ องค์กรจึงสมควรวางระเบียบปฏิบัติสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขึ้นเพื่อให้พนักงานที่องค์กรทำสัญญาว่าจ้างและหน่วยงานภายนอกได้ตระหนักถึงภัยคุกคาม ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผูกพันทางกฎหมายให้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงความปลอดภัยขององค์กร รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีคณะทำงานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริษัทฯ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริษัทมีการควบคุมภายในที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถป้องกันรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลของบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ และมีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดนโยบาย และแนวทางการใช้งานระบบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

นโยบาย

บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) รวมถึงกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาติให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในแต่ละระดับชั้นความลับทุกคน

นโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดไฟล์: 121 KB.