บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำการให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยซึ่งมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมีสื่อครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังให้บริการการดูแลรักษาสื่อโฆษณาด้วยมาตราฐานสากลที่จะตอบโจทย์แบรนด์สินค้าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาคอนเทนท์ให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของแบรนด์และสินค้าได้อย่างรอบด้าน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการตลาด การคิดค้นเนื้อหา (Content) ที่น่าสนใจในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลักดังนี้

  1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media)
  2. สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media)
  3. สื่อโฆษณาดิจิตอล (Digital Media)
  4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต (Retail Media)
  5. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)
  6. สื่อโฆษณาออนไลน์(Online Media)

นอกจากการเพิ่มช่องทางสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยแล้วบริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจด้วยการพัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม หรือ Engagement Marketing ผ่านคอนเทนท์ที่มีคุณภาพ ได้แก่ Artist Management, Sport marketing, eSport & Gaming โดยคอนเท้นท์ทั้ง 3 ประเภท ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์สินค้าและบริการในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทและเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยประเภทอื่นของบริษัทให้มีอัตราการใช้สื่อโฆษณาที่สูงขึ้น และเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

  1. สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง (Sport marketing)
  2. อาร์ทติส เมเนจเมนท์ (Artist management)
  3. อีสปอร์ต และเกมออนไลน์ (ESport & Gaming)

สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
สื่อโฆษณาดิจิตอล
สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต
สื่อโฆษณาภายในสนามบิน
สื่อโฆษณาออนไลน์
สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง
อาร์ทติส เมเนจเมนท์
อีสปอร์ต และเกมออนไลน์