ค้นหาข่าว:

รายปี :
 

หุ้นเพิ่มทุนของ PLANB เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มกราคม 2565
04 ม.ค. 2565
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
29 ธ.ค. 2564
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
29 ธ.ค. 2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
20 ธ.ค. 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
30 พ.ย. 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
29 พ.ย. 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 พ.ย. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทางเว็บไซต์บริษัท
01 พ.ย. 2564
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2)
01 พ.ย. 2564