ประจำปี

ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
ประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
รายงานประจำปี 2563 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
     - รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
     - สำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
   
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินและการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดาวน์โหลด
สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และ
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
     - รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
     - สำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
วัตถุประสงค์ของบริษัท (แบบ บมจ.002) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
     - รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
     - สำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
ประวัติของนายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดาวน์โหลด
วัตถุประสงค์ของบริษัท (แบบ บมจ.002) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
     - รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
     - สำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่ ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
     - รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
     - สำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM) ดาวน์โหลด
รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงาน (ESOP) (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญของโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด