ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (%)
นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 974,068,100 25.09
บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) 721,804,705 18.59
นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ 192,616,258 4.96
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 171,839,900 4.43
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 156,588,741 4.03
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 91,020,400 2.34
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 87,386,500 2.25
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 61,381,400 1.58
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 58,272,000 1.50
นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ 58,238,522 1.50