"ในปี 2563 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) มีอัตราภาษีที่จ่ายจริง (Effective Tax Rate) ที่ร้อยละ 20 (ภาษีเงินได้ที่จ่ายจริงx100) / กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี) เป็นไปตามอัตราภาษีที่บริษัทต้องจ่ายตามกฎหมาย"

นโยบายดำเนินการด้านภาษี
ขนาดไฟล์: 143 KB.