การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยนชน (Human Right)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพกฎหมายและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจว่าด้วยเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์โดยมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา เพศ หรือสมรรถภาพทางร่างกาย โดยเห็นได้จากการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู้ค่า การคัดกรองคู่ค้าอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

เป้าหมาย

เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงจากการดำเนินงานในกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และทางอ้อมโดยการสนับสนุนและส่งเสริมคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ และกิจการร่วมทุน ให้ตระหนัก คุ้มครองและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ

 • วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหารวมถึงได้การจัดการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 • จำนวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์
กลยุทธ์
 • ปฏิบัติตาม “นโยบายสิทธิมนุษยชน” ของบริษัทฯ และกฎหมายของแต่ละประเทศหรือสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศ
 • ดำเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

บริษัทตระหนักในความสำคัญของพนักงานทุกคนและมีความเชื่อมั่นว่า “พนักงาน” คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด สามารถนำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้และเป็นกำลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จมาโดยตลอดโดยบริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมาย
 • จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและคู่ธุรกิจเท่ากับ 0 ทุกปี
 • ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและคู่ธุรกิจเป็น 0 ทุกปี
 • อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการทำงานของพนักงานเป็น 0 ทุกปี
กลยุทธ์
 • สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย

 • ส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย

  ส่งเสริมผู้บริหาร หรือหัวหน้างานให้เป็นผู้นำด้านความปลอดภัยที่ใส่ใจดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจอย่างใกล้ชิด

 • ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

  ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ